Martin Buchan Steve Coppell Alex Forsyth Stewart Houston
Sammy McIlroy Alex Stepney